X? lý website th??ng m?i ?i?n t? myphambo.com kinh doanh m? ph?m gi? th??ng hi?u Transino

Ngày 28/10, ??i QLTT s? 1 – C?c QLTT Hà N?i ph?i h?p v?i T? Công tác 368 – T?ng c?c QLTT v?a tri?t phá m?t website bán hàng gi? m?o nhãn hi?u Transino.

Ngày 28/10/2020, ??i QLTT s? 1 ph?i h?p cùng thành viên T? công tác 368 - T?ng c?c Qu?n lý th? tr??ng ?ã ti?n hành ki?m tra ??t xu?t C? s? kinh doanh t?i ??a ch? Phòng 507 chung c? An L?c, s? 368B Quang Trung, Hà ?ông, Hà N?i do ông Thái Ng?c Linh làm ch?. ?oàn ki?m tra b?t qu? tang c? s? này ?ang kinh doanh 208 h?p m? ph?m kem tr? nám có d?u hi?u gi? m?o nhãn hi?u Transino.

S?n ph?m có d?u hi?u gi? m?o nhãn hi?u c?a Transino ???c bán công khai trên website myphambo.com

?oàn ki?m tra ?ang làm vi?c v?i Ch? h? kinh doanh

Làm vi?c v?i ?oàn ki?m tra, ông Thái Ng?c Linh th?a nh?n toàn b? s? hàng hóa trên là hàng hóa gi? m?o nhãn hi?u và ???c ông Linh ??ng t?i thông tin trên website: myphambo.com ?? th?c hi?n vi?c kinh doanh trên môi tr??ng th??ng m?i ?i?n t?. Ngoài ra, ông Linh th?a nh?n vi?c mình không thông báo, s?a ??i các thông tin trên website: myphambo.com v?i B? Công Th??ng theo quy ??nh nh?m tránh né vi?c ki?m tra c?a các c? quan ch?c n?ng. ( ??a ch? trên Gi?y ??ng ký kinh doanh là s? 14 ???ng 70, xã Tân Tri?n, Thanh Trì, Hà N?i )

 Sau khi nh?n ???c thông tin, C?c Th??ng m?i ?i?n t? và Kinh t? s? ?ã g? b? website: myphambo.com kh?i www.adaksms.com vì nh?ng hành vi vi ph?m:

- Có d?u hi?u kinh doanh hàng hóa m? ph?m gi? m?o nhãn hi?u Transino.

- Không báo, s?a ??i các thông tin trên website: myphambo.com v?i B? Công Th??ng theo quy ??nh.

?oàn ki?m tra ?ã t?m gi? toàn b? s? hàng hóa trên ?? ti?p t?c ph?i h?p v?i ch? nhãn hi?u Transino giám ??nh nhãn hi?u, t? ?ó c?ng c?, thi?t l?p h? s? ?? x? lý theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

老女老肥熟国产在线视频_nana在线观看高清视频_xyx性爽欧美