C?nh báo v? thông tin qu?ng cáo th?c ph?m b?o v? s?c kh?e Keto Slim trên m?t s? website

Th?i gian v?a qua, C?c An toàn th?c ph?m (B? Y T?) ?ã c?nh báo v? s?n ph?m Keto Slim do Công ty C? ph?n y d??c Minh Hà (??a ch?: T?ng 4, tòa nhà chung c? 2B - Vinata Towers s? 289 Khu?t Duy Ti?n, Trung Hoà, C?u Gi?y, Tp.Hà N?i) công b? và ch?u trách nhi?m.

Theo ph?n ánh c?a C?c An toàn th?c ph?m ?ã c?nh báo v? Công ty C? ph?n y d??c Minh Hà có hành vi vi ph?m do có n?i dung qu?ng cáo s?n ph?m th?c ph?m b?o v? s?c kh?e Keto Slim không ?úng b?n ch?t, l?a d?i ng??i tiêu dung trên các website ketoslim.com.vn, ketoslim.vn, ketoslim-chinhhang.com. Ngoài ra, qua rà soát C?c TM?T & KTS phát hi?n còn m?t s? website nh?: duylamshop.com, reveo5sao.com, nhathuocminhhuong.com, thienduonglamdep.com, giamcanhieuqua.com, giamcanlishou.com, xuhuonglamdep.com, muarechinhhang.com, arubastudy.org, thangstore.info có bày bán s?n ph?m b?o v? s?c kh?e Keto Slim nh?ng c? tình che gi?u thông tin v? ng??i bán, không công b? các chính sách, quy ??nh rõ ràng và ch?a thông báo v?i B? Công Th??ng theo quy ??nh.

Ngoài ra, C?c An toàn th?c ph?m ?ang ph?i h?p v?i các c? quan ch?c n?ng ?? x? lý vi ph?m nêu trên.Trong quá trình các c? quan ch?c n?ng x? lý, C?c An toàn th?c ph?m ?? ngh? ng??i tiêu dùng không c?n c? vào các n?i dung qu?ng cáo sai s? th?t trên các website nêu trên ?? quy?t ??nh mua, s? d?ng s?n ph?m gây ?nh h??ng ??n s?c kh?e và kinh t?.

Do ?ó, C?c Th??ng m?i ?i?n t? và Kinh t? s? yêu c?u các th??ng nhân, t? ch?c cá nhân s? h?u các website, ?ng d?ng TM?T:

  1. Ki?m tra, rà soát và g? b? Ngay các s?n ph?m Keto Slim do Công ty y d??c Minh Hà phân ph?i trên các website và ?ng d?ng TM?T (n?u có).
  2. Tri?n khai các bi?n pháp k? thu?t, nhân s? ki?m duy?t nh?m ng?n ch?n, lo?i b? và x? lý các s?n ph?m Keto Slim.

?? b?o v? quy?n l?i ng??i tiêu dùng khi mua s?m tr?c tuy?n, C?c Th??ng m?i ?i?n t? và Kinh t? s? khuy?n cáo:

Ng??i tiêu dùng ch? nên mua hàng t?i nh?ng website ?ã ??ng ký ho?c thông báo v?i B? Công Th??ng. Các website ph?i cung c?p ??y ?? các thông tin nh?: Thông tin v? ch? s? h?u website (Tên ??n v? bán hàng, ??a ch?, s? ?i?n tho?i, mã s? thu? …); Gi?y xác nh?n công b? phù h?p quy ??nh an toàn th?c ph?m, Thông tin v? ?i?u ki?n giao d?ch chung, các chính nh? ??i tr? hàng và hoàn ti?n, chính sách giao nh?n, v?n chuy?n, thanh toán, b?o m?t thông tin cá nhân ng??i tiêu dùng.

N?u mua hàng qua các m?ng xã h?i, c?n ph?i tìm hi?u k? các ?ánh giá c?a ng??i mua tr??c, tìm hi?u k? thông tin v? ng??i bán, xem xét v? v?n ?? ngu?n g?c rõ ràng, ???c c? quan qu?n lý ki?m tra v? an toàn th?c ph?m, tuy?t ??i không nên mua ? nh?ng Fanpage không có thông tin ng??i bán và không có ??a ch? rõ ràng, ho?c khi h?i thông tin thì c? tình gi?u ??a ch? bán hàng, ch? nh?n ??t hàng qua tin nh?n (inbox), ch? bán hàng online ch? không có c?a hàng c? th?.

老女老肥熟国产在线视频_nana在线观看高清视频_xyx性爽欧美