??ng ky m? tài kho?n

* * *

??ng ky tài kho?n cá nhan
   (*) Th?ng tin b?t bu?c ph?i nh?p
1.Th?ng tin cá nhan

Ví d?: 25 Ng? Quy?n, Ph??ng Tràng Ti?n, Hoàn Ki?m, Hà N?i

H?y ch?n theo th? t? T?nh -> Huy?n -> X?

2.Th?ng tin ??ng nh?p

Tài kho?n t? ??ng l?y theo M? s? thu? cá nhan

E-mail này ???c dùng ?? nh?n m?i th?ng tin ph?n h?i t? B? C?ng Th??ng

老女老肥熟国产在线视频_nana在线观看高清视频_xyx性爽欧美