??ng ky m? tài kho?n

* * *

??ng ky tài kho?n th??ng nhan
   (*) Th?ng tin b?t bu?c ph?i nh?p
1.Th?ng tin ??n v?

Ví d?: C?ng Ty TNHH xyz ho?c H? kinh doanh xyz

S? d?ng m? s? thu? trong tr??ng h?p m? s? thu? và s? ??ng ky kinh doanh khác nhau

??ng t?i t?p tin m?m ??ng ky kinh doanh, t?p tin có ??nh d?ng png, jpg, jpeg, doc, docx, pdf

??a ch? ghi trên hóa ??n - Ví d?: 25 Ng? Quy?n, Ph??ng Tràng Ti?n, Hoàn Ki?m, Hà N?i

H?y ch?n theo th? t? T?nh -> Huy?n -> X?

2.Th?ng tin ng??i ??i di?n pháp lu?t
3.Th?ng tin ??ng nh?p

Tài kho?n t? ??ng l?y theo M? s? thu? th??ng nhan

E-mail này ???c dùng ?? nh?n m?i th?ng tin ph?n h?i t? B? C?ng Th??ng

老女老肥熟国产在线视频_nana在线观看高清视频_xyx性爽欧美