Quy trình b? sung h? s? ??ng ký ?ng d?ng?

B??c 1: T?o tài kho?n N?u Quý v? ch?a có tài kho?n: ??ng ký m? tài kho?n t?i ?ây. N?u Quý v? ?ã có tài kho?n: Chuy?n sang b??c 2.

B??c1: ??ng nh?p h? th?ng
 - Sau khi ??ng ký tài kho?n. B? Công Th??ng s? ti?n hành xét duy?t tài kho?n và ph?n h?i qua email. N?u tài kho?n ???c duy?t, b?n s? d?ng tài kho?n ?ã ??ng ký ?? ti?n hành ??ng nh?p h? th?ng.
{keywords}

- Sau khi ?i?n tài kho?n và m?t kh?u ??ng nh?p, quý v? b?m nút "??ng nh?p" ?? ??ng nh?p vào h? th?ng.

 L?u ý: - Tài kho?n c?a th??ng nhân, cá nhân là Mã s? thu? t??ng ?ng.
             - M?t kh?u do quý v? t? ??ng ký khi ti?n hành ??ng ký tài kho?n.
 B??c 2: L?a ch?n b? h? s? c?n b? sung 
T?i menu bên trái, ch?n m?c “T?t c? HS ??ng ký ?ng d?ng” m?t b?ng danh sách các website hi?n ra ?? th??ng nhân, t? ch?c l?a ch?n.

{keywords}


Th??ng nhân, t? ch?c, cá nhân l?a ch?n nh?ng ?ng d?ng có tr?ng thái “ H? s? c?n b? sung Thông tin”, click “Xem” ?? vào b? h? s? ?ó

B??c3: B? sung thông tin theo yêu c?u

Chúý: Các yêu c?u b? sung ???c yêu c?u t? phía C?ng thông tin www.adaksms.com 

N?u yêu c?u b? sung trên TRANG CH? ?ng d?ng c?a Quý v? thì Quý v? ph?i ti?n hành b? sung s?a ??i trên chính ?ng d?ng c?a Quýv? không ph?i b? sung vào h? s?.

- N?u yêu c?u b? sung n?i dung h? s?  thì Quý v? ??ng nh?p vào www.www.adaksms.com vàti?n hành S?a h? s?. Quý v? th?c hi?n nh? sau: Ch?n “S?a” ?? ti?n hành b? sung thông tin.

{keywords}

Sau khi click “S?a” thì giao di?n s? quay l?i nh? B??c 3 c?a Quy trình ??ng ký ?ng d?ng

B??c 4: G?i h? s?
- Sau khi Quý v? ?ã b? sung, ch?nh s?a các n?i dung ???c yêu c?u (Ví d?: B? sung Gi?y phép Kinh doanh vào m?c file ?ính kèm, b? sung các n?i dung trên TRANG CH? website c?a Quý v?...), Quý v? c?n "G?I H? S?" ?? B? Công Th??ng xét duy?t. Quý v? th?c hi?n nh? sau: Ch?n m?c S?a h? s? => B?m “G?i h? s?

 

 

老女老肥熟国产在线视频_nana在线观看高清视频_xyx性爽欧美