H?i v? website không còn ho?t ??ng

Tôi hi?n ?ã l?p m?t website TM?T h?i tháng 9/2015 nh?ng tháng 10 không còn kinh doanh, tuy nhiên do h?p ??ng v?i nhà cung c?p nên ph?i ??n tháng 9 n?m 2016 website c?a tôi m?i b? xóa. V?y tôi có b? ph?t hay không? (Tr?n Tu?n, conhiquan6@gmail.com)

Câu h?i:

Tôi l?p m?t website TM?T vào tháng 9/2015 nh?ng tháng 10 không còn kinh doanh, tuy nhiên do h?p ??ng v?i nhà cung c?p nên ph?i ??n tháng 9 n?m 2016 website c?a tôi m?i b? xóa. V?y tôi có b? ph?t hay không? (Tr?n Tu?n, conhiquan6@gmail.com)

Tr? l?i:

N?u ch?m d?t ho?t ??ng website, b?n c?n b? các n?i dung thông tin trên website ?ó. N?u không, b?n có th? b? ph?t do không th?c hi?n th? t?c thông báo/??ng ký website th??ng m?i ?i?n t? khi c? quan ch?c n?ng ki?m tra.

老女老肥熟国产在线视频_nana在线观看高清视频_xyx性爽欧美