Website qu?ng cáo mi?n phí có c?n th?c hi?n th? t?c v?i B? Công Th??ng hay không?

Tôi là cá nhân mong mu?n l?p 1 website chuyên cho vi?c qu?ng cáo, rao v?t hoàn toàn mi?n phí cho t?t c? m?i ng??i, không có quy ??nh thu phí d?ch v?. Nh? v?y, tôi có c?n ph?i ??ng ký website TM?T hay không? Tôi ch? là cá nhân, không có ?i?u ki?n thành l?p doanh nghi?p hay công ty. V?y, tôi có ?? ?i?u ki?n ??ng ký website TM?T hay không? (Quy Le, contact2php1@gmail.com)

Câu h?i:

Tôi là cá nhân mong mu?n l?p 1 website chuyên cho vi?c qu?ng cáo, rao v?t hoàn toàn mi?n phí cho t?t c? m?i ng??i, không có quy ??nh thu phí d?ch v?. Nh? v?y, tôi có c?n ph?i ??ng ký website TM?T hay không? Tôi ch? là cá nhân, không có ?i?u ki?n thành l?p doanh nghi?p hay công ty. V?y, tôi có ?? ?i?u ki?n ??ng ký website TM?T hay không? (Quy Le, contact2php1@gmail.com)

Tr? l?i:

Website có ch?c n?ng qu?ng cáo, rao v?t nh? b?n mô t? là website cung c?p d?ch v? th??ng m?i ?i?n t? (sàn giao d?ch th??ng m?i ?i?n t?) theo quy ??nh t?i Kho?n 2 ?i?u 35 Ngh? ??nh 52/2013/N?-CP và c?n ph?i ti?n hành th? t?c ??ng ký website cung c?p d?ch v? th??ng m?i ?i?n t?.

?? ti?n hành th? t?c này, b?n c?n ph?i ?áp ?ng quy ??nh v? ??i t??ng ??ng ký t?i ?i?u 13 Thông t? 47/2014/TT-BCT nh? sau: "??i t??ng ??ng ký là th??ng nhân ho?c t? ch?c ho?t ??ng trong l?nh v?c xúc ti?n th??ng m?i ho?c h? tr? doanh nghi?p, có website th??ng m?i ?i?n t? trên ?ó cung c?p ít nh?t m?t trong các d?ch v? sau:

1. D?ch v? sàn giao d?ch th??ng m?i ?i?n t?.

2. D?ch v? khuy?n m?i tr?c tuy?n.

3. D?ch v? ??u giá tr?c tuy?n."

老女老肥熟国产在线视频_nana在线观看高清视频_xyx性爽欧美