Quy trình ??ng ky, th?ng báo website / ?ng d?ng tm?t

( ??i v?i th? t?c th?ng báo website, ?ng d?ng TM?T bán hàng th?c hi?n t? b??c 1 ??n b??c 3. ??i v?i website, ?ng d?ng cung c?p d?ch v? TM?T th?c hi?n t? b??c 1 ??n b??c 5 )

1. ??ng ky tài kho?n

2. Khai báo h? s?

3.Xét duy?t h? s? ?i?n t?

4. Th?m ??nh h? s? gi?y

5. Xác nh?n

老女老肥熟国产在线视频_nana在线观看高清视频_xyx性爽欧美