X? lý ph?n ánh sách in l?u và gi?i thi?u, tiêu th? trên website Lazada.vn

V?a qua, C?c Th??ng m?i ?i?n t? và Kinh t? s? (B? Công Th??ng) nh?n ???c Công v?n c?a B? Thông tin và Truy?n thông và thông tin ph?n ánh trên m?t s? ph??ng ti?n thông tin, truy?n thông v? vi?c nhi?u ??u sách c?a Công ty TNHH v?n hóa sáng t?o Trí Vi?t (First News) b? in l?u và gi?i thi?u, tiêu th? trên website Lazada.vn

V?a qua, C?c Th??ng m?i ?i?n t? và Kinh t? s? (B? Công Th??ng) nh?n ???c Công v?n c?a B? Thông tin và Truy?n thông và thông tin ph?n ánh trên m?t s? ph??ng ti?n thông tin, truy?n thông v? vi?c nhi?u ??u sách c?a Công ty TNHH v?n hóa sáng t?o Trí Vi?t (First News) b? in l?u và gi?i thi?u, tiêu th? trên website Lazada.vn. C?c Th??ng m?i ?i?n t? và Kinh t? s? (TM?T và KTS) ?ã g?i công v?n yêu c?u Công ty TNHH Recess (Lazada.vn): Ki?m tra, rà soát và g? b? các gian hàng có bán s?n ph?m sách gi? nh? b? ph?n ánh, kh?i ki?n. ??ng th?i, có bi?n pháp qu?n lý, ng?n ch?n tình tr?ng buôn bán sách gi? trên sàn, yêu c?u các nhà sách, gian hàng ph?i ch?ng minh ???c ngu?n g?c h?p pháp c?a ?n ph?m ?ang ???c mua bán.

Công ty TNHH Recess ?ã ti?n hành ki?m tra, rà soát và x? lý theo yêu c?u. C? th?, ?ã g? b? và x? lý 08 gian hàng: Nhà sách An Bình, Nhà sách Cao B?ng, Nhà sách Hà N?i M?i, Nhà sách Khai Tâm, Nhà sách Tâm An, Nhà sách Thanh Bình, Sách Anh D?ng, Sachngophuong.

Hi?n t?i, Lazada.vn ?ang ti?p t?c rà soát l?i toàn b? các gian hàng có s?n ph?m vi ph?m liên quan ??n ph?n ánh c?a First News. ??ng th?i, Lazada.vn s? ti?p t?c ph?i h?p và h? tr? First News trong vi?c b?o v? b?n quy?n và x? lý các tr??ng h?p vi ph?m theo quy ??nh c?a pháp lu?t./.

老女老肥熟国产在线视频_nana在线观看高清视频_xyx性爽欧美