Thông báo

Alternate Text

G? b? các s?n ph?m kit test nhanh COVID-19 rao bán trên các website th??ng m?i ?i?n t?

V?a qua, ?ài truy?n hình Vi?t Nam và các c? quan báo chí, truy?n thông ph?n ánh trên m?t s? trang th??ng m?i ?i?n t? và m?ng xã h?i rao bán b? kit test nhanh COVID-19, tuy nhiên, các  kit...

Alternate Text

“Gian hàng Vi?t tr?c tuy?n Qu?c gia” c?a B? Công Th??ng ??ng hành cùng v??ng qu?c V?i thi?u B?c Giang - Xoay chuy?n tình th? tiêu th? nông s?n t?i v? gi?a tâm d?ch Covid-19

T? ngày ??u tháng 6/2021, v?i thi?u L?c Ng?n, B?c Giang l?n ??u tiên chính th?c phân ph?i trên c? 06 sàn th??ng m?i ?i?n t? l?n t?i Vi?t Nam bao g?m Sendo, Voso, Tiki, Shopee, Postmart,...

Alternate Text

T?ng c??ng ki?m tra, ki?m soát và x? lý các hành vi ??u c?, g?m hàng, t?ng giá bán các s?n ph?m h? tr? phòng ch?ng d?ch COVID-19

Do tình hình d?ch b?nh Covid-19 di?n bi?n ph?c t?p và xu h??ng ngày càng gia t?ng, ?ã bùng phát tr? l?i t?i nhi?u qu?c gia, trong ?ó có Vi?t Nam, th?c hi?n Ch? th? 07/CT-BCT ngày 12 tháng 5...

Alternate Text

Kho hàng gi? nhãn hi?u Hermès “l?n nh?t mi?n B?c” b? tri?t phá t?i Nam ??nh

L?c l??ng Qu?n lý th? tr??ng ph?i dùng t?i 10 xe 3,5 t?n m?i di chuy?n h?t s? hàng vi ph?m. ??c tính 20.000 – 30.000 s?n ph?m nhái nhãn hi?u Hermès ?ã b? thu gi? t?i ?ây.

Alternate Text

Các chiêu th?c thu hút khách trên các sàn th??ng m?i ?i?n t?

?? t?o l?i th? c?nh tranh trên các sàn th??ng m?i ?i?n t?, nhi?u ng??i bán hàng ?ã t?o ra vô vàn chiêu th?c ?? lôi kéo khách hàng.

Alternate Text

Phát hi?n h?n 400 s?n ph?m Quân ph?c c?nh sát bi?n, h?i quân bày bán trên website giaysiquan.com

Sáng ngày 3/3/2021, ??i qu?n lý th? tr??ng s? 12 thu?c C?c qu?n lý th? tr??ng Tp. HCM b?t ng? ki?m tra ?i?m kinh doanh c?a ông Hùng ch?a tr? hàng hóa "giày s? quan" trên ???ng Nguy?n Thái...

Alternate Text

Gia h?n th?i gian n?p báo cáo tình hình ho?t ??ng th??ng m?i ?i?n t? n?m 2020

?? ph?c v? vi?c t?ng k?t, ?ánh giá th?c tr?ng, hi?u qu? ho?t ??ng c?a các website và ?ng d?ng th??ng m?i ?i?n t? (TM?T) và t?ng c??ng công tác thanh tra, ki?m tra, x? lý vi ph?m, ??ng th?i...

Alternate Text

THÔNG BÁO V? VI?C N?P BÁO CÁO TÌNH HÌNH HO?T ??NG TH??NG M?I ?I?N T? 2020

?? ph?c v? vi?c t?ng k?t, ?ánh giá th?c tr?ng, hi?u qu? ho?t ??ng c?a các website và ?ng d?ng th??ng m?i ?i?n t? (TM?T) và t?ng c??ng công tác thanh tra, ki?m tra, x? lý vi ph?m, ??ng th?i...

Alternate Text

Ra m?t T? công tác 399 c?a Ban ch? ??o 389 Qu?c gia

Ngày 1/12, v?n phòng th??ng tr?c Ban ch? ??o 389 t? ch?c bu?i “Ra m?t t? tri?n khai k? ho?ch 399 c?a BC? 389 Qu?c gia v? t?ng c??ng ch?ng buôn l?u, gian l?n th??ng m?i trong ho?t ??ng...

Alternate Text

Yêu c?u rà soát và g? b? các s?n ph?m K?o Hamer có ch?a N – desmethyl Tadalafil là d??c ch?t c?m dùng ?i?u tr? r?i lo?n c??ng d??ng.

C?c Th??ng m?i ?i?n t? và Kinh t? s? (TM?T và KTS) nh?n ???c công v?n s? 2637/ATTP-PCTTR c?a C?c An toàn th?c ph?m (B? Y T?) ph?n ánh m?t s? website, ?ng d?ng th??ng m?i ?i?n t? ?ang bán...

Alternate Text

T?p hu?n nghi?p v? x? lý vi ph?m hành chính trong môi tr??ng th??ng m?i ?i?n t? cho l?c l??ng qu?n lý th? tr??ng t?nh B?c Giang

Nh?m t?ng c??ng, nâng cao k? n?ng, nghi?p v? ki?m tra, x? lý các vi ph?m hàng gi?, gian l?n trong môi tr??ng th??ng m?i ?i?n t? cho l?c l??ng Qu?n lý th? tr??ng, sáng ngày 10/11, C?c Qu?n...

Alternate Text

X? lý website th??ng m?i ?i?n t? myphambo.com kinh doanh m? ph?m gi? th??ng hi?u Transino

Ngày 28/10, ??i QLTT s? 1 – C?c QLTT Hà N?i ph?i h?p v?i T? Công tác 368 – T?ng c?c QLTT v?a tri?t phá m?t website bán hàng gi? m?o nhãn hi?u Transino.

Alternate Text

T?p hu?n nâng cao nghi?p v? l?c l??ng qu?n lý th? tr??ng TP. HCM

Nh?m t?ng c??ng, nâng cao k? n?ng, nghi?p v? ki?m tra, x? lý các vi ph?m hàng gi?, gian l?n th??ng m?i c?a l?c l??ng Qu?n lý th? tr??ng, sáng ngày 23/10, C?c Qu?n lý th? tr??ng TPHCM ?ã t?...

Alternate Text

Ngh? An: Phát hi?n c? s? kinh doanh thu?c lá ?i?n t?, xì gà, thu?c lá ?i?u nh?p l?u qua m?ng xã h?i

Ngày 12/10/2020, ??i QLTT s? 11 - C?c QLTT Ngh? An ph?i h?p v?i Phòng An ninh kinh t? - Công an t?nh ti?n hành ki?m tra và thu gi? l??ng l?n s?n ph?m hàng hoá là máy hút thu?c lá ?i?n t?,...

Alternate Text

X? lý ph?n ánh sách in l?u và gi?i thi?u, tiêu th? trên website Lazada.vn

V?a qua, C?c Th??ng m?i ?i?n t? và Kinh t? s? (B? Công Th??ng) nh?n ???c Công v?n c?a B? Thông tin và Truy?n thông và thông tin ph?n ánh trên m?t s? ph??ng ti?n thông tin, truy?n thông v?...

Alternate Text

X? lý website th??ng m?i ?i?n t? thevapeclub.vn kinh doanh s?n ph?m thu?c lá ?i?n t?

Chi?u 9/9/2020, d??i s? ch? ??o c?a C?c Qu?n lý th? tr??ng Hà N?i, ??i QLTT s? 1 (C?c QLTT Hà N?i) ?ã ti?n hành ki?m tra 2 c? s? kinh doanh thu?c lá ?i?n t? t?i ??a ch? s? 5 Ngô Quy?n và s?...

Alternate Text

M?t s? quy ??nh m?i v? x? ph?t vi ph?m hành chính trong l?nh v?c th??ng m?i ?i?n t? t?i Ngh? ??nh s? 98/2020/N?-CP

Ngày 26/8/2020, Chính ph? ?ã ban hành Ngh? ??nh 98/2020/N?-CP quy ??nh x? ph?t vi ph?m hành chính trong ho?t ??ng th??ng m?i, s?n xu?t, buôn bán hàng gi?, hàng c?m và b?o v? quy?n l?i ng??i...

Alternate Text

Ki?m tra ??ng lo?t các ?i?m kinh doanh ph? tùng xe máy, xe ?i?n t?i Thành ph? H? Chí Minh

Th?c hi?n ch? ??o c?a Th? t??ng Chính ph? t?i  V?n b?n s? 6387/VPCP-V.I ngày 5/8/2020 v? vi?c ki?m tra, x? lý tình tr?ng kinh doanh hàng gi?, hàng nh?p l?u là ph? tùng xe máy, xe ?i?n, C?c...

Alternate Text

X? lý kho hàng gia d?ng "nhái" bán qua website th??ng m?i ?i?n t? kagawa.vn

Chi?n công trên ???c ??i QLTT s? 1, ??i QLTT s? 26 thu?c C?c QLTT Hà N?i ph?i h?p cùng Thành viên t? công tác 368-T?ng c?c QLTT th?c hi?n sáng nay (4/9/2020).

Alternate Text

Yêu c?u rà soát và g? b? các s?n ph?m thi?t b? không dây không có ch?ng nh?n h?p quy và công b? h?p quy

C?c Th??ng m?i ?i?n t? và Kinh t? s? (TM?T và KTS) nh?n ???c Công v?n s? 2757/ CTS-KSTS c?a C?c t?n s? vô tuy?n ?i?n ph?n ánh m?t s? website, ?ng d?ng th??ng m?i ?i?n t? ?ang bán các s?n...

老女老肥熟国产在线视频_nana在线观看高清视频_xyx性爽欧美