T?p hu?n nâng cao nghi?p v? l?c l??ng qu?n lý th? tr??ng TP. HCM

Nh?m t?ng c??ng, nâng cao k? n?ng, nghi?p v? ki?m tra, x? lý các vi ph?m hàng gi?, gian l?n th??ng m?i c?a l?c l??ng Qu?n lý th? tr??ng, sáng ngày 23/10, C?c Qu?n lý th? tr??ng TPHCM ?ã t? ch?c bu?i t?p hu?n nghi?p v? và m?t s? chuyên ?? công tác ki?m tra, x? lý c?a Qu?n lý th? tr??ng. ?ây là s? ki?n n?m trong chu?i ho?t ??ng t?p hu?n nâng cao k? n?ng, nghi?p v? chuyên môn c?a l?c l??ng Qu?n lý th? tr??ng do T?ng C?c Qu?n lý th? tr??ng t? ch?c.

Tham d? bu?i t?p hu?n có ??i di?n T?ng C?c Qu?n lý th? tr??ng, C?c Th??ng m?i ?i?n t? và Kinh t? s?, S? Khoa h?c và Công ngh? TP. HCM và trên 300 cán b? l?c l??ng qu?n lý th? tr??ng TP.HCM cùng ??i di?n m?t s? ch? th? s? h?u quy?n th??ng hi?u, nhãn hàng n?i ti?ng nh? NGK Vi?t Nam, Ajinomoto Vi?t Nam, Bitex,…

Phát bi?u t?i bu?i khai m?c l?p t?p hu?n, Ông Nguy?n Ti?n ??t – Phó C?c tr??ng, C?c Qu?n lý th? tr??ng TP. HCM ?ã trình bày các v?n ?? c?p bách ph?i tri?n khai công tác t?p hu?n, nâng cao n?ng l?c các cán b? qu?n lý th? tr??ng TP.HCM thông qua các chuyên ?? m?i, các ph??ng th?c x? lý trong công tác chuyên môn nh?: các mô hình kinh doanh m?i trong th??ng m?i ?i?n t?, các v?n ?? th?i s? v? th?c thi quy?n s? h?u trí tu? trên ??a bàn TPHCM, các công tác qu?n lý b?o qu?n, x? lý tang v?t, ph??ng ti?n vi ph?m hành chính b? t?m gi?, t?ch thu… c?ng nh? các k? n?ng liên quan ??n ki?m tra, xác minh, thu th?p ch?ng c? và x? lý vi ph?m trong kinh doanh trên n?n t?ng s?.


Ông Nguy?n Ti?n ??t – Phó C?c tr??ng, C?c Qu?n lý th? tr??ng TP. HCM phát bi?u khai m?c

Ông Nguy?n H?u Tu?n, Tr??ng phòng Qu?n lý ho?t ??ng th??ng m?i ?i?n t? - C?c Th??ng m?i ?i?n t? và Kinh t? s? gi?i thi?u và báo cáo t?p trung vào m?t s? v?n ?? chính nh?:  Th?c tr?ng phát tri?n th??ng m?i ?i?n t? Vi?t Nam và xu h??ng phát tri?n; V?n ?? qu?n lý nhà n??c v? TM?T và các thách th?c ??t ra ??i v?i công tác qu?n lý nhà n??c; Phân tích mô hình ho?t ??ng th??ng m?i ?i?n t? quy ??nh t?i Ngh? ??nh 52/2013/N?-CP và Thông t? s? 47/2014/TT-BCT; Tình hình th?c thi, ki?m tra, x? lý vi ph?m và các ch? tài quy ??nh t?i Ngh? ??nh 185/2013/N?-CP; Quy trình ??ng ký, thông báo website th??ng m?i ?i?n t?; Quy trình ki?m tra, x? lý vi ph?m trong và tình hình th?c thi pháp lu?t trong th??ng m?i ?i?n t? và gi?i ?áp các v??ng m?c th??ng g?p trong quá trình ki?m tra x? lý vi ph?m, các bài h?c kinh nghi?m và các b??c ti?n hành l?p và ban hành k? ho?ch thanh tra, ki?m tra.


Ông Nguy?n H?u Tu?n, Tr??ng phòng Qu?n lý ho?t ??ng th??ng m?i ?i?n t? - C?c Th??ng m?i ?i?n t? và Kinh t? s? trình bày tham lu?n

 ??c bi?t, t?i bu?i t?p hu?n, các cán b? QLTT còn ???c c?p nh?t các thông tin liên quan ??n công tác ?i?u tra, x? lý hàng gi? t? các ch? th? s? h?u quy?n m?t s? th??ng hi?u, nhãn hàng t?i Vi?t Nam chia s?. T? ?ó, giúp công tác ph?i h?p gi?a các doanh nghi?p, t? ch?c và c? quan qu?n lý v? ki?m tra, x? lý vi ph?m ???c ch?t ch?, hi?u qu? h?n.L?c l??ng Qu?n lý th? tr??ng TP. HCM tham d? l?p t?p hu?n 

 

 

老女老肥熟国产在线视频_nana在线观看高清视频_xyx性爽欧美