V?n b?n pháp lu?t

STT S? hi?u Tên v?n b?n ??n v? ban hành Ngày ban hành T?i v?
1 98/2020/N?-CP Ngh? ??nh s? 98/2020/N?-CP c?a Chính ph? : Quy ??nh x? ph?t vi ph?m hành chính trong ho?t ??ng th??ng m?i, s?n xu?t, bu?n bán hàng gi?, hàng c?m và b?o v? quy?n l?i ng??i tiêu dùng Chính ph? 09/09/2020 T?i xu?ng
2 21/CT-TTG Ch? th? v? t?ng c??ng phòng ng?a, x? ly ho?t ??ng l?a ??o chi?m ?o?t tài s?n Chính Ph? 29/06/2020 T?i xu?ng
3 645/Q?-TTg Quy?t ??nh Phê duy?t K? ho?ch t?ng th? phát tri?n th??ng m?i ?i?n t? giai ?o?n 2021-2025 Chính ph? 19/05/2020 T?i xu?ng
4 21/2018/TT-BCT Th?ng t? s?a ??i m?t s? ?i?u c?a Th?ng t? s? 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 c?a BCT quy ??nh v? qu?n ly website TM?T và Th?ng t? s? 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 c?a BCT quy ??nh v? qu?n ly ho?t ??ng TM?T qua ?ng d?ng trên thi?t b? di ??ng B? C?ng Th??ng 21/08/2018 T?i xu?ng
5 59/2015/TT-BCT Th?ng t? s? 59/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 n?m 2015 c?a B? tr??ng B? C?ng Th??ng quy ??nh v? qu?n ly ho?t ??ng th??ng m?i ?i?n t? qua ?ng d?ng trên thi?t b? di ??ng B? C?ng Th??ng 19/02/2016 T?i xu?ng
6 47/2014/TT-BCT Th?ng t? s? 47/2014/TT-BCT quy ??nh v? Qu?n ly website th??ng m?i ?i?n t?. Thay th? cho Th?ng t? s? 12/2013/TT-BCT B? C?ng Th??ng 12/12/2014 T?i xu?ng
7 185/2013/ND-CP Ngh? ??nh s? 185/2013/ND-CP quy ??nh x? ph?t vi ph?m hành chính trong ho?t ??ng th??ng m?i, s?n xu?t, bu?n bán hàng gi?, hàng c?m và b?o v? quy?n l?i ng??i tiêu dùng Chính ph? 26/11/2013 T?i xu?ng
8 12/2013/TT-BCT Th?ng t? quy ??nh th? t?c th?ng báo, ??ng ky và c?ng b? th?ng tin liên quan ??n website th??ng m?i ?i?n t? B? C?ng Th??ng 25/06/2013 T?i xu?ng
9 52/2013/N?-CP Ngh? ??nh s? 52?2013?N?-CP v? th??ng m?i ?i?n t? Chính Ph? 18/06/2013 T?i xu?ng
10 94/2012/N?-CP Ngh? ??nh s? 94/2012/N?-CP v? s?n xu?t, kinh doanh r??u Chính ph? 16/04/2014 T?i xu?ng
老女老肥熟国产在线视频_nana在线观看高清视频_xyx性爽欧美