H?i ?áp

Alternate Text

Làm th? nào ?? n?p tr?c tuy?n Báo cáo v? tình hình ho?t ??ng th??ng m?i ?i?n t? hàng n?m?

Làm th? nào ?? n?p tr?c tuy?n Báo cáo v? tình hình ho?t ??ng th??ng m?i ?i?n t? hàng n?m?

Alternate Text

H?i v? website không còn ho?t ??ng

Tôi hi?n ?ã l?p m?t website TM?T h?i tháng 9/2015 nh?ng tháng 10 không còn kinh doanh, tuy nhiên do h?p ??ng v?i nhà cung c?p nên ph?i ??n tháng 9 n?m 2016 website c?a tôi m?i b? xóa. V?y...

Alternate Text

H?i v? th? t?c ??i v?i website ôn thi tin h?c tr?c tuy?n có thu phí

Tôi mu?n l?p m?t website ôn thi tin h?c tr?c tuy?n có thu phí qua th? cào ?i?n tho?i và thanh toán online. Ng??i h?c có th? vào ??ng kí h?c và n?p ti?n ?? h?c. V?y tôi có ph?i làm th? t?c...

Alternate Text

Website qu?ng cáo mi?n phí có c?n th?c hi?n th? t?c v?i B? Công Th??ng hay không?

Tôi là cá nhân mong mu?n l?p 1 website chuyên cho vi?c qu?ng cáo, rao v?t hoàn toàn mi?n phí cho t?t c? m?i ng??i, không có quy ??nh thu phí d?ch v?. Nh? v?y, tôi có c?n ph?i ??ng ký...

Alternate Text

Quy trình b? sung h? s? ??ng ký ?ng d?ng?

B??c 1: T?o tài kho?n N?u Quý v? ch?a có tài kho?n: ??ng ký m? tài kho?n t?i ?ây. N?u Quý v? ?ã có tài kho?n: Chuy?n sang b??c 2.

Alternate Text

H?i v? mã s? thu? cá nhân

Xin h?i, cá nhân không có mã s? thu? cá nhân thì ??ng ký website th??ng m?i ?i?n t? v?i B? Công Th??ng nh? th? nào?

Alternate Text

Thi?t k? website th??ng m?i ?i?n t?

Chúng tôi là công ty t? v?n thi?t k? gi?i pháp công ngh? thông tin cho các doanh nghi?p, cá nhân bán hàng trên m?ng. V?y chúng tôi s? ??ng ký theo hình th?c t? ch?c ??ng ký website cung c?p...

Alternate Text

Thông báo, ??ng ký website b?t ??ng s?n

Tôi có m?t website cung c?p các thông tin b?t ??ng s?n nh? tình tr?ng b?t ??ng s?n, di?n tích, k?t c?u, giá bán, pháp lý,... (www.antay.vn). Tôi ho?t ??ng ??c l?p cá nhân v?i t? cách là nhà...

Alternate Text

Website th??ng m?i ?i?n t? l?nh v?c may m?c

Tôi là m?t cá nhân, s?p t?i tôi mu?n thành l?p công ty và l?p m?t website th??ng m?i ?i?n t? v? ngành may ?? k?t n?i các công ty c?ng nh? qu?ng bá th??ng hi?u cho các công ty khác. V?y, tôi...

Alternate Text

H?i v? vi?c xây d?ng website tin t?c nh?m cung c?p ki?n th?c pháp lý

Em mu?n l?p 1 trang web tin t?c ?? cung c?p các ki?n th?c pháp luât. M?c ?ích trang web này không ph?i ?? kinh doanh. Tuy nhiên, em có ??ng lên các trang web qu?ng cáo v?i m?c ?ích tìm ki?m...

老女老肥熟国产在线视频_nana在线观看高清视频_xyx性爽欧美