Làm th? nào ?? n?p tr?c tuy?n Báo cáo v? tình hình ho?t ??ng th??ng m?i ?i?n t? hàng n?m?

Làm th? nào ?? n?p tr?c tuy?n Báo cáo v? tình hình ho?t ??ng th??ng m?i ?i?n t? hàng n?m?

Quy trình th?c hi?n báo cáo Tình hình ho?t ??ng th??ng m?i ?i?n t?

- B??c 1: Ch?n menu báo cáo c?n th?c hi?n

Trên menu bên trái ch?n menu Báo cáo c?n n?p. Ti?p ?ó ch?n ch?c n?ng danh sách báo cáo. H? th?ng hi?n th? danh sách báo cáo c?n n?p

- B??c 2: Ch?n báo cáo

Trên màn hình danh sách báo cáo c?n th?c hi?n kích ch?n nút làm báo cáo

- B??c 3: Th?c hi?n kê khai báo cáo

Ch?n nút kê khai ?? chuy?n ??n màn hình kê khai thông tin báo cáo.

Sau khi kích ch?n nút kê khai h? th?ng s? chuy?n ??n màn hình cho phép nh?p các thông tin báo cáo

- B??c 4: Kê khai và l?u l?i thông tin báo cáo

Sau khi kê khai ??y ?? thông tin. Vui lòng kích ch?n nút L?u báo cáo ?? h? th?ng l?u l?i thông tin báo cáo

- B??c 5: G?i báo cáo

Sau khi l?u báo cáo h? th?ng s? chuy?n v? màn hình thông tin ??t báo cáo. Vui lòng kích ch?n nút G?i báo cáo.

H? th?ng s? hi?n th? h?p tho?i xác nh?n g?i báo cáo. Vui lòng xác nh?n ?? hoàn thành kê khai báo cáo.

Sau khi xác nh?n thì ??t báo cáo s? chuy?n tr?ng thái thành ?ã báo cáo

老女老肥熟国产在线视频_nana在线观看高清视频_xyx性爽欧美