H?i v? th? t?c ??i v?i website ôn thi tin h?c tr?c tuy?n có thu phí

Tôi mu?n l?p m?t website ôn thi tin h?c tr?c tuy?n có thu phí qua th? cào ?i?n tho?i và thanh toán online. Ng??i h?c có th? vào ??ng kí h?c và n?p ti?n ?? h?c. V?y tôi có ph?i làm th? t?c ??ng kí gì không và n?u có thì làm nh? th? nào? (Nguy?n V?n Tuân, tuansptn@gmail.com)

Câu h?i:

Tôi mu?n l?p m?t website ôn thi tin h?c tr?c tuy?n có thu phí qua th? cào  ?i?n tho?i và thanh toán online. Ng??i h?c có th? vào ??ng kí h?c và n?p ti?n ?? h?c. V?y tôi có ph?i làm th? t?c ??ng kí gì không và n?u có thì làm nh? th? nào? (Nguy?n V?n Tuân, tuansptn@gmail.com)

Tr? l?i:

Tr??c h?t, ?? l?p website nh? mô t?, quý v? c?n ?áp ?ng ?i?u ki?n là th??ng nhân. Trong tr??ng h?p cá nhân, quý v? c?n có mã s? thu? cá nhân và không thu?c ??i t??ng ph?i ??ng ký kinh doanh theo quy ??nh pháp lu?t v? ??ng ký kinh doanh. Sau khi website ???c xây d?ng, quý v? c?n ti?n hành th? t?c thông báo website th??ng m?i ?i?n t? bán hàng. Quy trình, th? t?c ?? ngh? xem t?i h??ng d?n:

http://www.adaksms.com/FAQ.aspx?CateAlias=huong-dan-quy-trinh

老女老肥熟国产在线视频_nana在线观看高清视频_xyx性爽欧美