Gi?i thi?u

H? th?ng qu?n lý và gi?i quy?t ph?n ánh, tranh ch?p tr?c tuy?n trong th??ng m?i ?i?n t? ???c nâng c?p t? h? th?ng C?ng thông tin Qu?n lý ho?t ??ng th??ng m?i ?i?n t? t?i ??a ch? www.adaksms.com (???c xây d?ng và chính th?c ?i vào ho?t ??ng t? ngày 01 tháng 7 n?m 2013), cung c?p d?ch v? công tr?c tuy?n giúp doanh nghi?p th?c hi?n th? t?c thông báo và ??ng ký cung c?p d?ch v? th??ng m?i ?i?n t?, d?ch v? ?ánh giá tín nhi?m website TM?T m?t cách thu?n l?i. Ngoài ra, còn giúp cho ng??i dân, doanh nghi?p có th? g?i ph?n ánh, khi?u n?i tr?c tuy?n v? các tranh ch?p trong th??ng m?i ?i?n t?. Bên c?nh ?ó, các th??ng nhân, t? ch?c, cá nhân s? h?u website và ?ng d?ng TM?T có th? g?i báo cáo tình hình ho?t ??ng TM?T tr?c tuy?n.

1. ??i t??ng tham gia

- Th??ng nhân, t? ch?c, cá nhân thi?t l?p website TM?T bán hàng;

- Th??ng nhân, t? ch?c thi?t l?p website cung c?p d?ch v? TM?T;

- Th??ng nhân, t? ch?c ?ánh giá tín nhi?m website TM?T;

- C? quan qu?n lý nhà n??c v? TM?T t?i Trung??ng và ??a ph??ng.

2. Quy ??nh v? vi?c thông báo, ??ng ký

            a) Th??ng nhân, t? ch?c, cá nhân thông báo v?i B? Công Th??ng v? các website TM?T bán hàng do chính th??ng nhân, t? ch?c, cá nhân thi?t l?p ?? ph?c v? ho?t ??ng xúc ti?n th??ng m?i, bán hànghóa ho?c cung ?ng d?ch v? c?a mình;

            b) Th??ng nhân, t? ch?c ??ng ký v?i B? Công Th??ng v? vi?c thi?t l?p website cung c?p d?ch v? th??ng m?i ?i?n t?. Website cung c?p d?ch v? th??ng m?i ?i?n t? ???c thi?t l?p nh?m cung c?p môi tr??ng cho các th??ng nhân, t? ch?c, cá nhân khác ti?n hành ho?t ??ng th??ng m?i, bao g?m các lo?i hình d?ch v? sau:   

° Sàn giao d?ch TM?T

° Website khuy?n m?i tr?c tuy?n

° Website ??u giá tr?c tuy?n

            c) Th??ng nhân, t? ch?c ??ng ký v?i B? Công Th??ng v? vi?c ti?n hành ho?t ??ng ?ánh giá tín nhi?m website TM?T.

            Chi ti?t v? các quy ??nh liên quan vui lòng xem t?i Ngh? ??nh s? 52/2013/N?-CP và Thông t? s? 47/2014/TT-BCT.

3. Các ch?c n?ng chính

            C?ng thông tin Qu?n lý ho?t ??ng th??ng m?i ?i?n t? cho phép các th??ng nhân, t? ch?c, cá nhân:

-      ??ng ký m? tài kho?n;

-      ??ng ký website cung c?p d?ch v? TM?T;

-      Thông báo website TM?T bán hàng;

-      ??ng ký ho?t ??ng ?ánh giá tín nhi?m website TM?T;

-      Theo dõi tình tr?ng h? s? thông báo, ??ng ký;

-      Qu?n lý và c?p nh?t thông tin thông báo, ??ng ký;

-      G?i Báo cáo ??nh k? v? tình hình ho?t ??ng c?a website;

-      L?u tr? và công b? danh sách các website TM?T ?ã th?c hi?n th? t?c thông báo, ??ng ký;

-      L?u tr? và công b? danh sách các th??ng nhân, t? ch?c ?ánh giá tín nhi?m website TM?T và danh sách các website TM?T ?ã ???c g?n bi?u t??ng tín nhi?m;

-      L?u tr? và công b? danh sách các website TM?T vi ph?m quy ??nh c?a pháp lu?t và các website TM?T b? ph?n ánh v? vi?c có d?u hi?u vi ph?m pháp lu?t.

4. Các ??n v? ph?i h?p

- C?c Th??ng m?i ?i?n t? và Công ngh? thông tin (Nay là C?c Th??ng m?i ?i?n t? và Kinh t? s?) - B? Công Th??ng có trách nhi?m xác nh?n thông tin thông báo c?a th??ng nhân, t? ch?c, cá nhân s? h?u website TM?T bán hàng; thông tin ??ng ký c?a th??ng nhân, t? ch?c cung c?p d?ch v? TM?T; và thông tin v? th??ng nhân, t?ch?c ?ánh giá tín nhi?m website TM?T theo quy ??nh t?i Ngh? ??nh s? 52/2013/N?-CP và Thông t? s? 12/TT-BCT.

- S? Công Th??ng các t?nh, thành ph? tr?c thu?c Trung ??ng ph?i h?p v?i C?c Th??ng m?i ?i?n t? và Kinh t? s? trong vi?c th?c hi?n th?m tra, xác minh thông tin thông báo, ??ng ký c?a doanh nghi?p ho?t ??ng TM?T trên ??a bàn; theo dõi, c?p nh?t và công b? thông tin trên C?ng thông tin Qu?n lý ho?t ??ng TM?T.

- Th??ng nhân, t? ch?c, cá nhân s? h?u website TM?T bán hàng; th??ng nhân, t? ch?c cung c?p d?ch v? TM?T và th??ng nhân, t? ch?c ?ánh giá tín nhi?m website TM?T có trách nhi?m th?c hi?n ?úng các n?i dung c?a ?? án cung c?p d?ch v?, Quy ch? qu?n lý ho?t ??ng, H?p ??ng d?chv? ho?c Th?a thu?n h?p tác và các ?i?u ki?n giao d?ch chung mà mình ?ã công b?.

- Bên c?nh vi?c thông báo ho?c ??ng ký v?i B? Công Th??ng, th??ng nhân, t? ch?c, cá nhân s? h?u website TM?T bán hàng; th??ng nhân, t? ch?c cung c?p d?ch v? TM?T và th??ng nhân, t? ch?c ?ánh giá tín nhi?m website TM?T ph?i b?o ??m vi?c kinh doanh hàng hóa và d?ch v? trên website tuân th? m?i quy ??nh c?a pháp lu?t v? th??ng m?i và Internet.

- Vi?c kinh doanh hàng hóa, d?ch v? h?n ch?kinh doanh ho?c hàng hóa, d?ch v? kinh doanh có ?i?u ki?n trên website TM?T ch?u s? ?i?u ch?nh c?a các quy ??nh pháp lu?t chuyên ngành liên quan t?i hàng hóa, d?ch v? ?ó.

5. ??a ch? liên h?

            Phòng Qu?n lý ho?t ??ng th??ng m?i ?i?n t? - C?c Th??ng m?i ?i?n t? và Kinh t? s?

            ??a ch?: 25 Ngô Quy?n, Hoàn Ki?m, Hà N?i

            ?i?n tho?i: 024 222 05 512 - Fax: 024 222 05 397

            Email:qltmdt@moit.gov.vn

    V?n phòng ??i di?n t?i TP. HCM: 028 39152880

老女老肥熟国产在线视频_nana在线观看高清视频_xyx性爽欧美