Ngh? An: Phát hi?n c? s? kinh doanh thu?c lá ?i?n t?, xì gà, thu?c lá ?i?u nh?p l?u qua m?ng xã h?i

Ngày 12/10/2020, ??i QLTT s? 11 - C?c QLTT Ngh? An ph?i h?p v?i Phòng An ninh kinh t? - Công an t?nh ti?n hành ki?m tra và thu gi? l??ng l?n s?n ph?m hàng hoá là máy hút thu?c lá ?i?n t?, tinh d?u thu?c lá ?i?n t?, xì gà, thu?c lá ?i?u nh?p l?u là hàng không rõ ngu?n g?c xu?t x?, không ???c phép l?u thông trên th? tr??ng.

Tri?n khai th?c hi?n Quy?t ??nh s? 2981/Q?-BCT c?a B? Công Th??ng phê duy?t K? ho?ch t?ng c??ng thanh tra, ki?m tra, ki?m soát, ??u tranh phòng, ch?ng buôn l?u, hàng gi?, hàng c?m, hàng không rõ ngu?n g?c xu?t x? và hàng xâm ph?m quy?n s? h?u trí tu? trong Th??ng m?i ?i?n t? t?i các ??a bàn, l?nh v?c tr?ng ?i?m ??n h?t n?m 2020.

Tr??c th?c tr?ng th?i gian g?n ?ây trên th? tr??ng xu?t hi?n tình tr?ng kinh doanh, mua bán, trao ??i các s?n ph?m thu?c lá ?i?n t?, thu?c lá nung nóng, shisha... là các lo?i thu?c lá th? h? m?i ch?a ???c phép l?u hành t?i Vi?t Nam. Vi?c mua bán, qu?ng cáo, gi?i thi?u các lo?i s?n ph?m này ch? y?u di?n ra trên các m?ng xã h?i thông qua các tài kho?n Facebook nh?m vào ??i t??ng khách hàng tr?, thanh niên; b?ng vi?c th?c hi?n ??ng b? các bi?n pháp nghi?p v? c?ng nh? s? dày công nghiên c?u c?a t?p th? ?oàn ki?m tra trong vi?c thu th?p ch?ng c?, xác minh thông tin vi ph?m c?a các ??i t??ng trên m?ng xã h?i.

?nh giao di?n facebook c?a cá nhan vi ph?m

?nh giao di?n facebook c?a cá nhân vi ph?m

Ngày 12/10/2020, ??i QLTT s? 11- C?c QLTT Ngh? An ph?i h?p v?i Phòng An ninh kinh t? Công an t?nh Ngh? An ti?n hành ki?m tra C? s? kinh doanh Thu?c lá ?i?n t? t?i ??a ch? Ph??ng H?ng Bình, Tp Vinh, Ngh? An do ông N.V.D làm ch? ??ng th?i c?ng là ch? tài kho?n M?ng xã h?i facebook I.Q.S.V. T?i th?i ?i?m ki?m tra, l?c l??ng ch?c n?ng phát hi?n C? s? này ?ang bày bán l??ng l?n s?n ph?m hàng hoá là các lo?i hàng c?m, hàng nh?p l?u, hàng không rõ ngu?n g?c xu?t x?, không ???c phép l?u thông trên th? tr??ng ( C? th?: 25 ?i?u xì gà hi?u Vasco da Gama, 140 bao Thu?c lá ?i?u nh?p l?u hi?u Canyon, Zone UK, 555;  06 Máy hút thu?c lá ?i?n t?, 32 l? Tinh d?u thu?c lá ?i?n t? v?i các h??ng v? khác nhau các lo?i).

Tang v?t hàng hóa thu gi?

Làm vi?c v?i ?oàn ki?m tra, ông N.V.D th?a nh?n toàn b? vi ph?m c?a mình, theo ông N.V.D ho?t ??ng kinh doanh c?a c? s? ch? y?u di?n ra qua m?ng xã h?i facebook v?i các bài ??ng, video livestream ?? khách ??t hàng r?i ship ??n. Ch? c? s? c?ng khai nh?n toàn b? s? hàng hóa trên ???c mua trôi n?i trên th? tr??ng thông qua m?ng Internet v? bán ki?m l?i nên không rõ ngu?n g?c xu?t x?, không có hóa ??n ch?ng t? kèm theo.Hi?n l?c l??ng ch?c n?ng ?ã t?m gi? toàn b? s? hàng trên, ?? xác minh x? lý theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

?ây là m?t trong nh?ng thành tích n?i b?t c?a l?c l??ng QLTT Ngh? An trong th?i gian g?n ?ây ?? ng?n ch?n các vi ph?m trong ho?t ??ng TM?T, kinh doanh hàng hóa qua m?ng xã h?i nh?t là ??i v?i các m?t hàng m?i ti?m ?n di?n bi?n ph?c t?p trên th? tr??ng. Th?i gian t?i C?c QLTT Ngh? An s? ti?p t?c nghiên c?u, làm rõ các ph??ng th?c th? ?o?n các ??i t??ng th??ng s? d?ng, ??y m?nh vi?c ki?m tra, x? lý vi ph?m trong ho?t ??ng th??ng m?i ?i?n t? nh?m th?c hi?n th?ng l?i Quy?t ??nh s? 2981/Q?-BCT ngày 01 tháng 10 n?m 2019 c?a B? tr??ng B? Công Th??ng phê duy?t K? ho?ch t?ng c??ng thanh tra, ki?m tra, ki?m soát, ??u tranh phòng, ch?ng buôn l?u, hàng gi?, hàng c?m, hàng không rõ ngu?n g?c xu?t x? và hàng xâm ph?m quy?n s? h?u trí tu? trong Th??ng m?i ?i?n t? t?i các ??a bàn, l?nh v?c tr?ng ?i?m ??n h?t n?m 2020.

Bên c?nh vi?c ki?m tra k?t h?p v?i các bi?n pháp tuyên truy?n, ph? bi?n pháp lu?t nh?m t?o s? chuy?n bi?n m?nh m? trong nh?n th?c c?a các c?p, các ngành và ng??i tiêu dùng v? tác h?i c?a vi?c buôn l?u, hàng gi? và gian l?n th??ng m?i, vi?c l?i d?ng th??ng m?i ?i?n t? ?? th?c hi?n các hành vi vi ph?m ??i v?i phát tri?n kinh t?, xã h?i; t?o ni?m tin cho ng??i tiêu dùng trong ho?t ??ng giao d?ch, mua bán tr?c tuy?n, b?o v? quy?n l?i và l?i ích h?p pháp c?a doanh nghi?p, ng??i tiêu dùng; thúc ??y th??ng m?i ?i?n t? phát tri?n theo chi?u h??ng tích c?c...

老女老肥熟国产在线视频_nana在线观看高清视频_xyx性爽欧美