C?nh báo

Alternate Text

C?nh báo app 'gi?t ??n' hàng online

HÀ N?I - Công an thông báo mô?t sô? app nh? Pchome, Shopping Mall, Tailoc888 l?i d?ng danh ngh?a th??ng m?i ?i?n t? ?ê? l??a ng???i du?ng na?p tiê?n ?â?u t?.

Alternate Text

C?nh báo s?n ph?m th?c ph?m b?o v? s?c kh?e vi ph?m

C?c Th??ng m?i ?i?n t? và Kinh t? s? (TM?T và KTS) nh?n ???c ph?n ánh c?a C?c An toàn th?c ph?m (B? Y t?) v? vi?c các s?n ph?m th?c ph?m b?o v? s?c kh?e ?ã b? thu h?i: Gi?y phép ??ng ký b?n...

Alternate Text

C?nh báo kit test nhanh COVID-19 rao bán trên m?ng

V?a qua, ?ài truy?n hình Vi?t Nam và các c? quan báo chí, truy?n thông ph?n ánh trên m?t s? trang th??ng m?i ?i?n t? và m?ng xã h?i rao bán b? kit test nhanh COVID-19, tuy nhiên, các kit...

Alternate Text

??i ti?n l? T?t tràn lan ch? m?ng: C?n tr?ng s?p b?y ti?n gi?

S?p ??n T?t Nguyên ?án 2021, ho?t ??ng ??i ti?n m?i, ti?n l? ?ang r?t 'nóng' trên m?ng xã h?i, kèm theo ?ó là nhi?u b?y, n?u ng??i tiêu dùng không c?n tr?ng.

Alternate Text

C?nh báo v? thông tin qu?ng cáo th?c ph?m b?o v? s?c kh?e Keto Slim trên m?t s? website

Th?i gian v?a qua, C?c An toàn th?c ph?m (B? Y T?) ?ã c?nh báo v? s?n ph?m Keto Slim do Công ty C? ph?n y d??c Minh Hà (??a ch?: T?ng 4, tòa nhà chung c? 2B - Vinata Towers s? 289 Khu?t Duy...

Alternate Text

B? Công Th??ng khuy?n cáo ng??i tiêu dùng không s? d?ng s?n ph?m S?a h?nh nhân Milk Lab 1L nh?p kh?u t? Úc

Theo C? quan tiêu chu?n th?c ph?m Úc NewZealand (??u m?i INFOSAN c?a Úc) g?i c?nh báo t?i c? quan ch?c n?ng c?a Vi?t Nam v? vi?c s?n ph?m S?a h?nh nhân Milk Lab 1L (Milk Lab Almond Milk 1L)...

Alternate Text

C?nh b?o các website, ?ng d?ng hoàn ti?n mua s?m (cashback) có d?u hi?u kinh doanh ?a c?p trái phép

“Tiêu dùng hoàn ti?n” hay “mua s?m hoàn ti?n” (cashback) là vi?c ng??i tiêu dùng, ng??i mua ???c hoàn l?i m?t ph?n ti?n khi h? mua s?m thông qua th? ngân hàng, ví ?i?n t?, ho?c qua ?ng d?ng...

Alternate Text

C?nh báo các d? án/mô hình ho?t ??ng có d?u hi?u kinh doanh ?a c?p trái phép trên n?n t?ng th??ng m?i ?i?n t?

Th?i gian g?n ?ây, C?c C?nh tranh và B?o v? ng??i tiêu dùng (C?c CT&BVNTD) nh?n th?y xu?t hi?n r?t nhi?u mô hình, d? án ???c gi?i thi?u là “kinh doanh h? th?ng”, “kinh doanh m?ng”, “sàn...

Alternate Text

Khuy?n cáo khi mua th?c ph?m online

Trong b?i c?nh d?ch Covid-19 v?n còn di?n bi?n ph?c t?p, ng??i dân có tâm lý tránh ti?p xúc g?n v?i tác nhân gây b?nh và có xu h??ng l?a ch?n s? d?ng ph??ng th?c tr?c tuy?n ?? ??t hàng thay...

Alternate Text

B? Công Th??ng khuy?n ngh? ng??i dân KHÔNG tham gia vào m?ng huy ??ng v?n ?a c?p

G?n ?ây, trên m?ng xã h?i nh? Facebook, Zalo tràn ng?p các l?i qu?ng cáo m?i g?i tham gia các d? án ??u t? theo ki?u ?a c?p, mang nhi?u cái tên nh? “kinh doanh h? th?ng”, “kinh doanh m?ng”,...

Alternate Text

C?nh báo ??i v?i ng??i bán hàng online

Trong th?i gian v?a qua, C?c Th??ng m?i ?i?n t? nh?n ???c thông tin ph?n ánh c?a ?ài truy?n hình Vi?t Nam và các c? quan báo chí, truy?n thông v? vi?c m?t s? ??i t??ng l?i d?ng l?i mua bán...

Alternate Text

Khuy?n cáo ng??i tiêu dùng v? vi?c mua sách trên các website và các trang m?ng xã h?i

Theo ph?n ánh c?a m?t s? báo ?i?n t? nh? Vietnamnet, Dân trí, v.v...và các nhà xu?t b?n First News, Trí Vi?t và Anpha Book, các nhà xu?t b?n ?ã rà soát và phát hi?n 33 trang m?ng xã h?i...

Alternate Text

C?nh giác chiêu trò l?a bán kh?u trang trên các trang m?ng xã h?i

V?a qua, C?c Th??ng m?i ?i?n t? nh?n ???c thông tin ph?n ánh c?a c? quan báo chí truy?n thông v? vi?c m?t s? ??i t??ng l?i d?ng l?i d?ng tâm lý lo s? tr??c s? lây lan c?a virus Corona, các...

Alternate Text

C?nh báo hi?n t??ng ??u c?, s?n xu?t, buôn l?u kh?u trang y t? kém ch?t l??ng, không rõ xu?t x? ngu?n g?c

Th?i gian qua, d?ch b?nh viêm ???ng hô h?p do ch?ng m?i c?a virus Corona gây ra ?ang có di?n bi?n ph?c t?p t?i Trung Qu?c và m?t s? n??c, gây tâm lý b?t an, lo ng?i cho ng??i dân. B? Công...

Alternate Text

C?nh báo v? d?u hi?u l?a ??o khi nh?n ??n ??t hàng qua m?ng

G?n ?ây, C?c TM?T và KTS ti?p nh?n ph?n ánh c?a m?t s? ng??i tiêu dùng v? vi?c ng??i tiêu dùng “b?t ??c d?” nh?n ???c ??n hàng t? các website TM?T dù h? không th?c hi?n ??t hàng trên các...

Alternate Text

C?nh báo hi?n t??ng m?o danh B? Công Th??ng l?a ??o doanh nghi?p s? h?u website TM?T

Theo ph?n ánh c?a báo chí, truy?n thông, th?i gian g?n ?ây xu?t hi?n m?t s? ??i t??ng g?i ?i?n ho?c email t?i các doanh nghi?p, ch? c? s? kinh doanh, bán hàng tr?c tuy?n… m?o danh là công...

Alternate Text

C?nh báo khi mua th?t nh?p kh?u t? Brazil trên m?ng

G?n ?ây, theo ph?n ánh c?a báo chí, truy?n thông, nhi?u website và m?ng xã h?i ?ang rao bán th?t nh?p kh?u giá r? t? Brazil. Theo nh?n ??nh c?a m?t s? c? quan ch?c n?ng, các m?t hàng trên...

Alternate Text

C?nh báo tình tr?ng l?a ??o b?ng cách gi? m?o th? ?i?n t? giao d?ch c?a doanh nghi?p

Trong th?i gian g?n ?ây, C?c Th??ng m?i ?i?n t? và Công ngh? thông tin (TM?T và CNTT) – B? Công Th??ng ?ã ti?p nh?n thông tin v? tr??ng h?p doanh nghi?p X Vi?t Nam b? l?a ??o tài chính...

Alternate Text

Khuy?n cáo v? vi?c kinh doanh áo in hình lá c?n sa trên các website TM?T

G?n ?ây, theo ph?n ánh c?a Báo V?n hóa ?i?n t? trên các s? báo ra ngày 18.5, 20.5 và 23.5.2016, m?t s? website th??ng m?i ?i?n t? và sàn giao d?ch th??ng m?i ?i?n t? xu?t hi?n tràn lan...

Alternate Text

C?c TM?T và CNTT khuy?n cáo v? vi?c giao d?ch "ti?n ?o" trên các website TM?T

Th?i gian g?n ?ây, m?t s? website, di?n ?àn và m?ng xã h?i ph? bi?n nhi?u thông tin v? các lo?i “ti?n ?o” nh? Swisscoin, Bitcoin, Onecoin, Gem coin, IL coin, v.v…

老女老肥熟国产在线视频_nana在线观看高清视频_xyx性爽欧美